Chronisch rezidivierende Infekte
  STATE OF THE ART meets TCM
18.-19. November 2017 - Wien, Gesundheitsministerium
    HOME  

Sa. 4.5.2020  
09:00 - 09:45

Titel:
Univ.-Prof. DDr. Huber

09:30 - 10:00  
10:00 - 10:20  
10:20 - 10:45 P a u s e

10:45 - 11:05

 
11:05 - 11:35  
11:35 - 12:05  
12:05 - 12:30  
12:30 - 14:00 M i t t a g s p a u s e
14:00 - 17:15 Workshops
   
14:00 - 15:30 Akupunktur
       
   
 
 
15:45 - 17:15 Chinesische Kräutertherapie
   

 
       
So. 5.4.2020  
09:00 - 09:30  
09:30 - 10:00  
10:00 - 10:30  
10:30 - 10:45 P a u s e
10:45 - 11:05  
11:05 - 11:15  
11:15 - 11:45  
11:45 - 12:15  
12:15 - 12:45  
12:45 - 13:45 M i t t a g s p a u s e
13:45 - 16:45 Workshops
   
13:45 - 15:15 Akupunktur
     

 

 

     
15:15- 16:45 Chinesische Kräutertherapie